Müfredat


team member

AKD KIDS Müfredatı

Ä°letiÅŸim, Dil ve Okuma Yazma

Bu geliÅŸim alanı, çocukların nasıl iletiÅŸim kurduklarını; dinleyerek ve konuÅŸarak dilin nasıl yapılaÅŸtığını; sesleri, sözcükleri ve yazmayı nasıl öÄŸrendiklerini destekler. Çocuklara; kitaplar, oyunlar, müzik ve diÄŸer etkinlikler ile dili keÅŸfetmesine imkân verilir. 5–6 yaÅŸ grubunda çocuklara sesli ve sessiz harfleri tanıması için teÅŸvik edilir.

KiÅŸisel, Sosyal ve Duygusal GeliÅŸim

Bu geliÅŸim alanı, çocukların kendilerini tanımaları ve neler yapabildiklerini anlamaları için kiÅŸisel, sosyal ve duygusal deneyimlerle destekler. Etkinliklerimiz, çocukları öÄŸrenmek için teÅŸvik eder ve yeni ÅŸeyler denemelerini saÄŸlar. YetiÅŸkinler ve diÄŸer çocuklar ile iliÅŸkiler yapılandırdığında, sosyal becerileri geliÅŸir ve kendine olan güveni artar. Bu aynı zamanda diÄŸer insanların farkında olmasına ve kendi davranışlarının diÄŸerlerini nasıl etkilediÄŸini fark eder.

Problem Çözme, Muhakeme ve Sayısal GeliÅŸim (5-6 YAŞ)

Bu geliÅŸim alanı, hikayeler, ÅŸarkılar ve hayal oyunları gibi deneyimler ile matematiksel anlayışı destekler. Çocukların ÅŸekilleri, boyutları ve örüntüleri öÄŸrenerek matematiksel kelimeler ve düÅŸünceleri geliÅŸecektir.

Dünya Bilgisi ve Anlayışı

Bu geliÅŸim alanı, dünya’ya kendini dahil etmesi için destekler. Bu alan onların keÅŸfetmesine, insanları, diÄŸer canlıları, materyalleri, bitkileri tanımasına ve sorgulamasına yardımcı olur. Kendi kültürlerini ve dünyada ki diÄŸer insanların yaÅŸam tarzlarını, kültürlerini tanımalarını destekleyen bir alandır.

Yaratıcılık

Bu geliÅŸim alanı, çocukların duyularını kullanarak fikirler, materyaller ve etkinliklerle ile keÅŸfetmesine yardımcı olur. Bu alan meraklarını daha fazla arttırır ve sorgulamalarını saÄŸlar.. Sanat etkinliÄŸi, hareket,dans,müzik,matematik,tasarım, hayal gücü ve drama ile duygu ve düÅŸüncelerini ifade etmelerini saÄŸlar. Okulumuz, çocukların 5 duyusunu kullanmada yardımcı olacağı materyaller ve etkinlikler ile destekler.

Fiziksel GeliÅŸim

Bu geliÅŸim alanı, çocukların vücudunu nasıl kullanabileceÄŸini ve kontrol  edebileceÄŸini, koordinasyon becerilerini nasıl geliÅŸtirebileceÄŸini ve hareketini destekler. Büyük ve küçük kas becerilerini bir çok materyal ile kullanabileceÄŸi etkinliklerde yer almasını saÄŸlar. Çacuklar aynı zamanda saÄŸlıklı yemek seçimi ve fiziksel etkinlikler ile beraber saÄŸlıklı yaÅŸamın önemini öÄŸrenir.